Bài khóa 2: Trùng thẩm khóa

Trong Tứ khóa chỉ thấy có một khóa Tặc mà thôi, ba khóa còn lại đều là khóa Sinh, khóa Khắc, khóa Tỷ, thì gọi là Trùng thẩm khóa. Dùng chữ trên của khóa Tặc để làm Sơ truyền. Cách lấy Trung truyền và Mạt truyền giống như Nguyên thủ khóa.

trích Lục Nhâm đại toàn / Bùi Ngọc Quảng

Trong Tứ khóa của quẻ này chỉ có một khoá Tặc (khóa nhất) là Thân – Bính, chữ dưới thuộc Hoả khắc chữ trên thuộc Kim, nên gọi là Trùng thẩm khóa.

Lấy Sơ truyền: chữ trên của khoá Tặc là Thân thì dùng Thân làm Sơ truyền. Can Bính khắc Thân là hào Thê tài thừa Thiên Hợp.

Lấy Trung truyền: tên của Sơ truyền là Thân thì phải tìm cung Thân, nhưng là cung Thân địa bàn. Trên cung Thân này có chữ thiên bàn là Hợi, vậy dùng Hợi làm Trung truyền. Hợi khắc can Bính nên Hợi là hào Quan quỷ thừa sao Quý nhân.

Lấy Mạt truyền: Trung truyền là Hợi thì phải tìm cung Hợi, nhưng là cung Hợi địa bàn. Trên cung Hợi này thấy có chữ thiên bàn Dần, vậy dùng Dần làm Mạt truyền. Dần mộc sinh can Bính hoả nên là hào Phụ mẫu thừa Huyền vũ.

Sơ truyền Thân tác Thê tài thừa Thiên hợp là quẻ đang mưu tính lợi lộc tiền tài. Con cái đem tiền đi mua chuộc sự quý hiển và có thể thành tựu. Bởi Thân kim gia Tị địa là gia Trường sinh, lại thừa Thiên hợp là cát tướng nên được dễ dàng. Thê tài là hào ứng về tiền tài, Thiên hợp là sao ứng về con cái mà cũng chủ sự công danh lợi lộc, nên nói con cái mang tiền bạc để mua chuộc danh lợi.

Trung truyền Hợi tác Quan quỷ thừa Quý nhân, thì ứng về việc đem tiền bạc nộp cho quan lớn nơi Tỉnh lị để lo danh lợi. Vì hào Quan quỷ ứng việc cầu quan và sao Quý nhân ứng hạng Quan trưởng. Quý nhân thừa Hợi thì gọi là Quý nhân đăng thiên môn, là tượng Quan nhân làm việc nơi Nha phủ Tỉnh lị.

Mạt truyền Dần tác Phụ mẫu thừa Huyền vũ là điềm sinh kế dồi dào, tấn phát tài lộc và thân thế. Hào Phụ mẫu sinh Can là làm lợi cho bản thân. Huyền vũ vốn là hung tướng, nhưng đặc biệt gặp hào Phụ mẫu thì rất tốt về cả danh lẫn lợi, Huyền vũ thừa Dần là đắc lịch, cũng như Huyền vũ lâm Dần địa thì được điềm hài hoà, Huyền vũ thuỷ sinh Dần mộc, rồi Dần mộc sinh can Bính hoả, như vậy sự tốt mang lẫn tới cho cả bản thân mình.

Sơ truyền Thân sinh Trung truyền Hợi, Trung truyền Hợi sinh Mạt truyền Dần, rồi Mạt truyền Dần sinh can Bính, đó là Tam truyền đệ sinh Can, là cách tốt nhất trong quẻ này, là điềm được Thượng nhân tiến cử mình tới chỗ vinh diệu.

Quẻ này còn có một đặc điểm nữa là Tam truyền Thân – Hợi – Dậu đều gặp Trường sinh. Thân thuộc Kim gia Tị địa là Kim gặp Trường sinh. Hợi thuỷ gia Thân địa là Hợi gặp Trường sinh. Dần mộc gia Hợi địa là Dần gặp Trường sinh. Cả 3 thời kỳ đều gặp Trường sinh nên cầu danh lợi được suôn sẻ từ đầu tới cuối.

Trong quẻ còn có 3 chỗ ứng điềm vợ thai nghén, hoặc sinh con:

  1. Tam truyền toàn là Mạnh thần nên thuộc về Huyền thai khóa, ứng việc có thai.
  2. Sơ truyền là hào Thê thừa Thiên hợp là sao ứng về con. Mẹ gặp Con.
  3. Luận về vợ chồng thì Can là Chồng, Chi là Vợ. Theo quẻ thì Chi thừa Sửu là hào Tử tôn, cũng ứng điềm vợ có con vậy. Chiêm quẻ tháng 4 thì Sửu thừa Thiên y, là sao chủ sự mừng về thai nghén, sinh con. Quẻ Trùng thẩm khóa thường ứng sinh con gái, bởi Sơ truyền Thân gặp Tử khí bị can Bính vượng khí khắc lên, là tượng âm thịnh lấn Dương, phàm âm thịnh thì chắc là sinh gái.

LÝ ĐOÁN TRÙNG THẨM KHÓA

Trùng là nhiều lần, lặp đi lặp lại giống nhau, Thẩm là thẩm xét, suy nghĩ kỹ lưỡng. Trùng thẩm là suy xét kỹ lưỡng, nhiều lần, cẩn thận trước khi thi hành một việc gì nghịch lý, hoặc một việc có tính chất nguy hiểm.

Sơ truyền của quẻ Trùng thẩm khóa bao giờ cũng có chữ địa bàn khắc lên chữ thiên bàn, dưới khắc trên là cái lý phản nghịch. Làm một việc trái với luật lệ như tôi tranh với chúa, tớ thí chủ, dân kiện quan, con phản cha, vợ bội chồng… đó là một việc nguy hiểm, trọng hệ như thế tất phải suy đi xét lại đôi ba lần, năm bẩy lượt, rồi mới dám làm. Phải thẩm xét nhiều lần nên gọi là Trùng thẩm khóa.

TRÙNG THẨM KHÓA CÓ LỜI TƯỢNG:

Thuận theo, tận tâm tiếp thu mà có đức trung chính thì việc hành động được êm thuận, có lợi, vững bền, biết dùng các phẩm chất cao đẹp của mình để trợ giúp người đời, nhưng cũng chẳng khỏi lo ngại và kinh sợ. Mọi việc đều nên khởi động sau, cạnh tranh thì chủ thắng khách bại, họa hoạn do bên trong gây ra. Thai dựng sinh gái. Trăm việc trước bị trở ngại rồi sau mới thành, mà nguyên nhân ở người nữ (Ngôi tiêu tức thì Khôn cực âm ở Hợi, dưới có Càn ẩn phục).

Trùng thẩm khóa là quẻ sinh trở vạn vật mà tuân theo ý trời, có tượng Vua đề xướng lên thì bề tôi phụ họa theo. Đó là chỉ vào đức ôn nhu, thuận theo, uyển chuyển, phục tùng (Bát thuần Khôn), với năng lực tồn trữ sức mạnh âm thầm và phương châm lấy mềm để chế ngự cứng, luôn có được lợi thế nếu biết kiên trì và chung chính, giữ vững đạo lý lập trường một cách thuận hòa, tuỳ thuộc theo thời mà phát huy sức mạnh.

Khi có mục tiêu hành sự, nếu đi đầu, làm người lãnh đạo, có thể sai lầm, đi lạc lối, nhưng nếu biết đi theo phò tá cho đấng Quân vương sẽ có lợi thế, mới có thể đạt được mục đích một cách thuận lợi.

Trùng thẩm khóa là quẻ phải đối phó với những thực tế, chứ không phải với những tiềm năng sẵn có. Trong thời kỳ của sự đáp ứng tự nhiên, cần phải thấu hiểu những sức mạnh chi phối hoàn cảnh hiện tại, không nên hành động một cách độc lập hoặc tìm cách lãnh đạo người khác, vì chính bản thân mình không được tiếp xúc với những sức mạnh đang chi phối hoàn cảnh đó, cần có bạn bè và những cộng sự giúp đỡ để hoàn thành mục tiêu. Nếu cứ cố gắng muốn sai bảo người khác, thì chính bản thân sẽ lạc lối và trở nên rối loạn. Trên hết là đừng để bản năng muốn lãnh đạo lôi kéo. Hãy biết sống trong cô độc để suy nghĩ một cách khách quan, khi nghiền ngẫm về định hướng của đời mình, vì Âm tuy có tài năng, nhưng phải ẩn ở bên trong mà theo nghiệp Vương, cố gắng phát triển thái độ khoan dung, phóng khoáng, rộng lượng, nó sẽ giúp cho bản thân giữ được một cá tính mạnh mẽ và kiên định.

Trùng thẩm khóa là quẻ dưới khắc trên, dưới chống đối lên trên, quan hệ trên dưới bế tắc. Khi sao Quý nhân nghịch hành, Sơ truyền khắc Mạt truyền, hoặc Tam truyền ứng các điều hung hại, thì sự phản kháng, chống đối sẽ không thành công, mà còn phải gặp nhiều điều nguy hiểm, là quẻ rất xấu, rất nguy, đưa đến con đường cùng (Khôn: thượng Lục). Vì cố duy trì vị trí của mình một cách không chính đáng, nghĩa là đòi được lãnh đạo thay vì phải phục vụ, hậu quả gây nên sự phẫn nộ của những kẻ có quyền lực, tất yếu có sự tranh đấu mà phải chịu tổn thất rất nặng nề. Cũng có tượng duy trì bảo vệ cái tiêu cực mà vượt lên tranh đoạt, bao trùm lấy cái tích cực.

Trùng thẩm khóa thấy sao Quý nhân thuận hành, hoặc Mạt truyền khắc Sơ truyền, hoặc Mạt truyền có thừa những cát tướng như Hợp – Long – Thường – Âm – Hậu hoặc có thừa cát thần như: Sinh khí, Giải thần, Thiên hỷ, Đức thần…hay Tam truyền có cách tốt là quẻ ứng điềm lành, thành công (Khôn: Lục ngũ), được mời giữ một chức vụ quan trọng nhưng không phải ngôi vị lãnh đạo, biết cực kỳ thận trọng trong lời ăn tiếng nói, biết khiêm nhường mà thông đạt văn lý để liên thông tập chung đám đông với mọi người, cách tiếp cận này không phải trực tiếp, mà bộc lộ một cách gián tiếp như hệ quả được phát ra từ bên trong nội tâm.

Trùng thẩm khóa vốn là quẻ dưới chống đối trên, đó là một việc làm khó và nguy hiểm, cho nên nói: chứa lòng hiền thì được lợi phúc đến, chứa lòng chẳng hiền ắt có họa ương. Người quân tử chiêm gặp thì có lợi, thường dân chiêm gặp thì cũng nhiều gian nan, vất vả. Tiểu nhân gặp quẻ này, mà thi hành một việc phản nghịch như vậy, không phải vì chính nghĩa, mà là do ích kỷ, có tính bạo ngược, thân danh hám lợi, thường xuyên làm điều bất thuận, thì làm sao đảm đương nổi những công việc rất nguy hiểm, đó thật là con loàn tôi giặc… cao đến như trời cũng chẳng giúp mà người cũng chẳng ưa, rồi vì bất thành mà mang họa chẳng nhỏ cho bản thân.

Gặp quẻ Trùng thẩm khóa, bậc Tôn trưởng mau mau tu phúc đức, tự phải xem xét lại những hành động của mình, đối nhân xử thế, bỏ những điều tệ bạc, sai lầm ỷ thế, không ai chết vì pháp luật mà chỉ chết về đường ăn lẽ ở, có như vậy để tránh cái họa do hàng ty hạ dưới tay phản phúc. Còn hạng ty hạ gặp Trùng thẩm khóa tất phải thuận đạo ăn ở với bề trên cho hết lòng hết dạ, cho tới kỳ cùng, rồi mới vì chính nghĩa mà đành dứt tình với bề trên. Nếu ăn ở chưa hết lòng mà đã bội nghịch chứa lòng chẳng hiền thì sao cho khỏi tai ương họa hoạn. Người chiêm quẻ có được lợi ích chăng là nhờ sự ứng nơi quẻ mà biết thiên ý để quyết định hành động cho thuận mà khỏi sai đường lạc lối. Thuận lòng trời ắt còn tồn tại, nghịch ý trời ắt bị tiêu vong.

Trùng thẩm khóa thì Sơ truyền là khóa Tặc, nghĩa của Tặc là giặc, lấy nghĩa đó mà bàn là quẻ phản động. Nếu thấy địa bàn của Sơ truyền vượng – tướng khí, còn Sơ truyền bị hưu – tù – tử khí, tức là dưới mạnh mà trên yếu, thì quẻ mới đúng chính thể. Ngược lại, Sơ truyền vượng – tướng khí, còn địa bàn của Sơ truyền hưu – tù – tử khí, tức trên mạnh mà dưới yếu, thì đâu có chắc gì người trên bị thua bại do sự phản nghịch của hạng ty hạ. Gặp quẻ như vậy, dẫu kẻ trên hung bạo, người dưới cũng chưa nên chống đối.

Nếu Sơ truyền là hào Tử tôn thừa hung tướng như: Đằng xà, Câu trận, Bạch hổ…là điềm con hại cha (động hào Tử tôn là con cháu động sự). Sơ truyền tác Thê tài thừa hung tướng là Vợ hại Chồng (hào Thê tài động thì vợ chủ sự). Cứ suy theo hào động tức Sơ truyền mà luận ra. Đã thừa hung tướng, lại thêm thừa hung thần, hoặc như Sơ truyền chính là Thìn Tuất thì sự hung hại càng thêm dữ tợn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *