Bài khóa 5: Dao khắc khóa

LÝ ĐOÁN DAO KHẮC KHÓA

(Luận chung cho hai cách: Cao thỉ cách và Đạn xạ cách)

Dao nghĩa là xa. Ở xa nhau mà khắc nhau thì gọi là Dao xa. Như ở 4 bài khóa trước, Sơ truyền lấy ở những khóa Tặc hay Khắc, thì gọi là Nhập khắc hay Cận khắc, tức là ở gần nhau mà khắc nhau, bởi 2 chữ tương khắc đều ở chung một khóa.

Dao khắc khóa thì Chữ trên cùng với Can tương khắc, song Chữ trên và Can không bao giờ ở cùng một cung, hay cùng ở tại một khóa, tức là ở xa nhau mà tương khắc, nên gọi là Dao khắc. Dao khắc thì sự thể trọng đại, họa hay phúc đều không có thật hoặc đến không tới nơi.

DAO KHẮC KHÓA CÓ LỜI TƯỢNG

Sự việc gì, thì thời điểm ban đầu cũng thấy hung tợn, xem ra rất nguy hiểm, song chẳng hại gì. Như người dương cung bắn mình, nhưng vì ở xa (dao khắc) cho nên khó trúng. Dùng cây cỏ Cao làm tên bắn (cao thỉ), hay dùng đạn tròn để thay thế mũi tên (Đạn xạ), cả hai thứ này khó đi tới trúng đích, khó mà đụng vào người mình được. Dùng cọng cỏ Cao là vật yếu mềm, hoặc dùng đạn tròn là vật không phù hợp với dây cung, lại ở xa mà bắn thì sao cho trúng, dù có trúng đích cũng không đủ làm thành thương tích. Sự việc thường động khởi ở cách xa mà bất định. Lòng hay dời đổi. Cầu vọng chẳng nên. Mưu kế giả, văn thư dối. Tốt hay xấu đều không có sự thật. Tai họa ở chốn ngoài. Có người thù oán. Lợi chủ mà chẳng lợi khách. Thế thủ lợi hơn thế công.

Dao khắc khóa là quẻ cáo mượn oai hổ để làm thế lực, hay cũng gọi là Hổ dữ xa bẫy (Hoả trạch Khuê), tượng trưng cho biện chứng đối lập khi có sự tranh chấp đối kháng giữa hai bên, chỉ thành tựu được việc nhỏ vì bề tôi mà chiếm vị Vua, nên Vua phải ứng theo bề tôi (Khuê:Cửu ngũ). Tượng bội phản, gia đình bất hoà, mâu thuẫn chống đối nhau giữa Cô thím trong gia đình, Âm tính nặng nề và phiền muộn. Hai người đàn bà cùng ở một phòng mà cách nghĩ khác nhau, đó là Khuê. Giác ngộ lẽ chia ly mà rồi vẫn có thể hội hợp, thì mới có thể mưu cầu cái đại đồng của sự vật.

Can và Sơ truyền được vượng tướng khí, thừa cát thần cát tướng, sao Quý nhân thuận hành… là quẻ ứng điều lành, cầu quý nhân được giúp, tìm người sẽ gặp, người đi sẽ về, hôn nhân hội hợp, mưu vọng có thể thành, dù gặp tai họa cũng nhẹ rồi yên. Tượng là trước dương cung, nhưng sau lại tháo cung (Khuê: Thượng cửu). Bị cô lập do chống đối, hoàn cảnh Đạng bị phân ly do bị hiều lầm hay ngộ nhận, nhưng cuối cùng mọi sự đều được hóa giải, chuyện xấu hóa thành chuyện tốt.

Can và Sơ truyền bị hưu tù tử khí, thừa hung thần hung tướng, Quý nhân nghịch hành… là quẻ ứng điềm hung. Có tượng đạo tặc âm mưu trộm cướp, Đạng chờ một xạ quỷ đến, vì Dao khắc thì Sơ truyền với Can bao giờ cũng tương khắc. Sơ truyền gặp Tuần không cũng như bắn vào chỗ không, gọi là bắn sai, ứng điềm việc gì cũng chẳng thành, nếu thừa Thái âm, Huyền vũ, Thiên không ắt có điều dối trá, khinh bỉ.

Sơ truyền là Chữ trên của khóa Khóa nhị, tức như bắn chệch mũi tên ở sát một bên mình, vì khóa Khóa nhất vốn là Can, là bản thân, còn Khóa nhị ở sát một bên Khóa nhất, ứng điềm mọi sự không quan hệ đến bên trong, cái thế hung dữ chỉ ở sát bên ngoài mà thôi. Vậy chớ nên xa quán trọ sợ sẽ gặp họa tai.

Sơ truyền là Chữ trên của khóa Khóa tam như ở xa mà bắn, vì Khóa tam với Can cách nhau một khóa Khóa nhị, nhưng Khóa tam là Chi dương khóa, đã thuộc Dương ắt có năng lực, sự khắc chiến có vẻ hung hăng, mội việc đều chẳng nên khởi trước, bởi sẽ bị sai lạc ngay.

Sơ truyền là Chữ trên của khóa Khóa tứ, ví như người ở xa mịt mù mà bắn lại, vì Khóa tứ cùng với Can cách nhau 2 khóa. Sự việc không có năng lực, hành động ắt thất bại, nhưng gặp nạn chẳng đáng lo. Vì động ở khóa Khóa tứ là Chi âm khóa, thì cần phải tĩnh chứ chẳng nên động.

Như vậy Dao khắc khóa là quẻ họa phúc khó lường được trước, nhưng dù họa hay phúc thì đều nhẹ. Nếu là quẻ tốt thì có thể thành tựu các việc nhỏ, còn như là quẻ xấu thì đừng hy vọng gì. Những sự vui mừng, có lợi ở tại hướng Tây Nam (Khôn), bất lợi cùng khẩu thiệt thì ở phương Tây Bắc (Càn).

LÝ ĐOÁN CAO THỈ CÁCH

Cao là tên của một loài cỏ, có cọng cứng hơn các loài cỏ khác. Thỉ là mũi tên để bắn. Cao thỉ là mũi tên làm bằng cỏ Cao.

Dùng cọng cỏ Cao làm mũi tên để bắn, lại cách ở xa, thì sức mạnh mũi tên đi mau giảm, cũng có thể đi không tới đích, vì đã là cỏ thì sự cứng chắc của nó có hạn lượng theo loài cỏ. Trăm việc lúc đầu như sấm nổ kinh hoàng, rồi kết cuộc thì chẳng có lợi hại gì lắm, tai họa cũng như sức mũi tên đi, mỗi lúc một yếu. Cái thể xem ra rất mạnh bạo của nó như lời hăm däa dữ tợn mà chẳng thực tiễn.

CAO THỈ CÁCH CÓ LỜI TƯỢNG

Sự việc khởi lên do bên ngoài, do kẻ khác chứ không phải do tại mình. Lợi chủ không lợi khách. Động trước bất thành mà tính sau ắt được. Mưu việc nhỏ có thể nên, cáng đáng việc lớn thì uổng công. Người ra đi sẽ trở lại. Tìm hỏi người ắt thấy.

Gặp Cao thỉ cách rất kỵ tiếp khách. Như lỡ tiếp rước rồi chớ nên lưu khách ở lại nhà mình, vì chắc thế nào khách cũng gây ra tai họa, không như vậy thì cũng để lại những điều ô nhục, khả ố.

Cao thỉ cách vốn dùng Chữ trên khắc Can, đó là kẻ khác khắc mình, mọi việc đều do kẻ khác khởi đầu, tức là tự họ mưu tính lợi hại với mình (Đạn xạ cách thì ngược lại). Sơ truyền là Thân Dậu, hoặc Tam truyền là Kim cục, tượng như mũi tên có bịt sắt thì rất dễ gây ra thương tích, điềm tai họa đến thân, lại thêm Kim thần, Đại sát thì họa càng to, phải cẩn thận.

Sơ truyền thừa cát thần, cát tướng, Can Chi được vượng tướng khí là quẻ ứng điềm tốt. Còn Sơ truyền hung thần, hung tướng, Can Chi bị hưu tù tử khí là quẻ ứng điềm xấu. Điềm tốt thì nên cầu Quý nhân giúp đỡ. Điềm xấu thì Đạng gặp đạo tặc âm mưu hại mình hoặc Đạng bị nói xấu. Toàn bộ Tam truyền đều thừa cát tướng, mà đi xa xuất ngoại, thì có cơ hội được gặp Tổng thống, hay được yết kiến quan cao. Khi các thiên tướng thuộc âm, thì đạo tặc còn ẩn mặt để âm mưu hại mình. Sơ truyền thừa Chu tước hay Câu trận, thì tai họa về quan tụng Đạng đến.

LÝ ĐOÁN ĐẠN XẠ CÁCH

Đạn xạ nghĩa là bắn đạn, dùng đạn thay thế mũi tên để bắn. Đạn xạ vẫn thuộc về Dao khắc khóa, nên bất kể việc gì cũng ở xa mà khó thành tựu, toàn là những điều hư danh, hư lợi, dù có nên cũng chẳng có công, dù có được cũng chẳng có lợi.

ĐẠN XẠ CÁCH CÓ LỜI TƯỢNG

Sự việc khởi ra từ bên trong. Lợi khách mà chẳng lợi chủ, nên hành động trước thì có lợi hơn là hành động sau, trên có lực hơn dưới. Tìm hỏi người chẳng gặp. Người đi không về. Kiện tụng không gặp may. Điều Đạng lo ngại tự nhiên tiêu tán. Vui mừng ở tại phương Khôn, họa hại ở phương Càn.

Đạn xạ vốn Can khắc Sơ truyền, đó là mình mưu tính sinh sự với kẻ khác. Sơ truyền thừa Thái âm, Huyền vũ hoặc Thiên không, thì ứng vào những việc dối trá, gian tà, hư hao, khinh bỉ, không nghiêm chỉnh.

Sơ truyền gặp Tuần không thì muôn việc đều hóa ra không, hành động bất thành, nên thủ phận thì hay hơn.

Sơ truyền thừa hung thần, hung tướng, Chi hình, Chi hại, sao Quý mhân nghịch hành ứng điềm bất thuận, Đạng có oán thù, âm mưu toan kế làm hại. Sơ truyền lấy ở khóa K2 thì oán thù do kẻ khác, lấy ở K3 là do mình.

Sơ truyền thừa Chi hình, thêm Xà, Hổ, Câu,.. thì gọi là nội động, chính mình âm mưu hại kẻ khác. Còn Sơ truyền là Can hình thêm thừa hung tướng, thì gọi là ngoại động, tất kẻ khác âm mưu hại mình, hoặc tính điều lừa đảo mình.

Đạn xạ cách thì Sơ truyền vốn là hào Thê tài, nếu thừa cát tướng, mà trong Tam truyền không có hào Huynh đệ, lại có một Truyền cùng với Chi tác Lục hợp, hay tác Tam hợp thì cầu tiền tài rất tốt, nếu Hành niên thượng thần là hào Huynh đệ thì chẳng nên.

Pages: 1 2 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *