Bài khóa 5: Dao khắc khóa

ĐẠN XẠ CÁCH

Trong Tứ khóa không có khóa Tặc Khắc, cũng không có khóa nào có Chữ trên khắc Can, nhưng lại có một Chữ trên bị Can khắc, thì dùng Chữ trên này làm Sơ truyền, gọi là Đạn xạ cách.

Gặp quẻ mà có nhiều Chữ trên bị Can khắc thì tính theo Âm Dương: ngày Dương thì dùng Chữ trên thuộc Dương, ngày Âm thì dùng Chữ trên thuộc Âm để làm Sơ truyền. Không bao giờ có nhiều Chữ trên bị Can khắc đồng thuộc Âm hay đồng thuộc Dương. Lấy Trung truyền và Mạt truyền như Nguyên thủ khóa.

Trong Tứ khóa của quẻ này không có khóa Tặc, không có khóa Khắc, mà cũng không thấy khóa nào có Chữ trên khắc Can, nhưng lại có hai Chữ trên của Khóa nhị và Khóa tứ là Tị và Ngọ đều bị Can khắc, Thuỷ khắc Hoả, ngày Nhâm thuộc Dương, nên phải dùng chữ thuộc Dương là Ngọ để làm Sơ truyền, gọi là Đạn xạ.

Pages: 1 2 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *