Bài khóa 5: Dao khắc khóa

Dao khắc khóa có hai cách lựa chọn: Cao thỉ cách và Đạn xạ cách. Trước tiên phải dùng Cao thỉ cách, như không có thì mới qua dùng Đạn xạ cách.

trích Lục Nhâm đại toàn / Bùi Ngọc Quảng

CAO THỈ CÁCH

Trong Tứ khóa mà không thấy có khóa Tặc, cũng không có khóa Khắc, nhưng thấy một khóa có Chữ trên khắc Can, thì dùng Chữ trên này làm Sơ truyền, gọi là Cao thỉ cách. Lấy Trung truyền và Mạt truyền như Nguyên thủ khóa.

Quẻ ngày Dương, mà thấy có nhiều Chữ trên khắc Can, nhưng chỉ có một Chữ trên thuộc Dương, thì dùng Chữ trên thuộc Dương này làm Sơ truyền. Quẻ ngày Âm, mà thấy trong những Chữ trên khắc Can, có nhiều chữ thuộc Âm, thì phải dùng chữ thuộc Âm nào, ở trên khóa đứng trước để làm Sơ truyền.

Quẻ ngày Dương, mà thấy những Chữ trên khắc Can đều thuộc Âm, thì dùng Chữ thuộc Âm nào, ở trên khóa đứng trước để làm Sơ truyền. Còn như quẻ ngày Âm, mà thấy những Chữ trên khắc Can đều thuộc Dương cả, thì cũng dùng Chữ trên thuộc Dương nào, ở trên khóa đứng trước, để làm Sơ truyền.

LỜI GIẢI

Trong Tứ khóa mà không có khóa Tặc, khóa Khắc, thì không bao giờ gặp Nguyên thủ khóa, Trùng thẩm khóa, Tri nhất khóa và Thiệp hại khóa.

Trong Tứ khóa của quẻ này không có khóa Tặc, cũng không có khóa Khắc, nhưng có hai Chữ trên của Khóa tam và Khóa tứ là Mùi và Tuất đồng thuộc thổ khắc can Nhâm thuỷ, nên gọi là Cao thỉ cách.

Lấy Sơ truyền: có 2 chữ đồng khắc Can là Mùi và Tuất, ngày chiêm quẻ là Nhâm thuộc Dương, nên phải dùng chữ thuộc Dương là Tuất làm Sơ truyền.

Lấy Trung truyền: Sơ truyền là Tuất thì phải tìm ở cung Tuất địa bàn, trên cung Tuất địa có chữ thiên bàn là Sửu, dùng Sửu làm Trung truyền.

Lấy Mạt truyền: Trung truyền là Sửu thì phải tìm cung Sửu địa, thấy có chữ thiên bàn Thìn, dùng Thìn làm Mạt truyền.

Pages: 1 2 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *