Câu 45: Trứ Dạ Quý truyền cầu lưỡng Quý

Lời phụ: Diệc khả thỉnh yết vu chư hầu – Cũng có thể mời thỉnh hay yết kiến nơi chư hầu.

  •  Trứ quý và Dạ quý truyền: là ở Tam truyền có Trứ quý và Dạ quý tương gia.
  •  Cầu lưỡng quý: là cầu việc có 2 người Quý nhân giúp đỡ.
trích Lục Nhâm đại toàn

Phàm ở Lục xứ, quẻ ban ngày mà thấy có Trứ quý gia lên Dạ Quý địa bàn, ban đêm thấy Dạ Quý gia lên Trứ Quý địa bàn thì gọi là: Nhị quý tương gia cách.


GIẢI ĐOÁN

Nhị quý tương gia là Trứ quý và Dạ quý gia lên nhau song ban ngày thì Trứ quý gia lên Dạ quý, còn ban Đêm thì Dạ quý gia lên Trứ quý mới đúng cách. Phàm cầu xin việc chi tất có 2 quý nhân (thường là bậc quan chức) can thiệp vào để giúp đỡ mình, nhưng nên nhớ nếu chỗ tương gia bị Tuần không thì các vụ cầu xin thỉnh Quý nhân… phần nhiều là không thành công.

Gặp quẻ Dạ quý và Trứ quý mà lo hối lộ ắt được hài lòng.

Như chiêm hỏi về vụ yết kiến Quý nhân thì nên phân biệt như sau: thường nhân mà cầu gặp quan nhân là quẻ bất toại (không hài lòng), còn quan nhân cầu gặp quan nhân là quẻ tốt, bởi nó được thuận theo lý của nó: Quý nhân gặp Quý nhân (tương gia).

Phàm quẻ thấy Can Chi có thừa Trứ quý và Dạ quý thì gọi là: Quý phú Can Chi cách. ( Can thừa Trứ quý và Chi thừa Dạ quý, hoặc đổi lại Can thừa Dạ quý và Chi thừa Trứ quý cũng đồng thuộc một cách như nhau).


GIẢI ĐOÁN

Quý phú Can Chi là Quý nhân che đậy Can Chi. Phàm cầu sự tất được 2 người Quý nhân cùng giúp cho mình thành đạt.

Phàm Can Chi có thừa Trứ quý và Dạ quý gặp Tuần không, tương khắc, tác Lục hại thì gọi là: Lưỡng quý Không Hại cách.


GIẢI ĐOÁN

Lưỡng quý Không hại cách là quẻ Trứ quý và Dạ quý bị Tuần không và bị hại. Bị Hại là tác Lục hại hoặc tương khắc. Phàm chiêm gặp tất gia đình chẳng được yên ổn, người trên kẻ dưới (tôn ti) chán ghét nhau, tà chính lẫn lộn một nhà, khiến cho nên nỗi gặp tai họa.

Chiêm gặp cách này cũng chẳng nên cầu thỉnh hay yết kiến Quý nhân, các bậc quan chức vì mình sẽ bị Quý nhân thét giận nạt nộ.

Nothing to say

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *